Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

                                                             egyéni vállalkozó

TARTALOM

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATABIZTONSÁGI SZABÁLYZT CÉLJA, HATÁLYA        

ADATKEZELŐRE ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ALAPELVEK

BEJELENTÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA

AZ ADATOK TÁROLÁSA

IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELŐ ADATAI

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

AJÁNLATKÉRÉS

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

HIRDETÉS MEGRENDELÉS

PANASZKEZELÉS

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

AZ ÉRINTETT JOGAI

TÁJÉKOZTATÁSJOZ VALÓ JOG

HELYESBÍTÉS JOGA

ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

TILTAKOZÁS JOGA

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

EGYÉB INFORMÁCIÓ

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza       Kovács Bettina egyéni vállalkozónál, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

Kovács Bettina egyéni vállalkozó 

(a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó iratainak őrzésének helyén.

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.

Kovács Bettina egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed  Kovács Bettina egyéni vállalkozó székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerint  üzleti titokként kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Kovács Bettina egyéni vállalkozó valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Kovács Bettina egyéni vállalkozó szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel  szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

-1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

-2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.tv.)

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)

-2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

ADATKEZELŐRE ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ALAPELVEK

Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős. Az Adatkezelő szervezet dolgozója az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartozik.

Az adatkezelő személyes adatokat csak az Infotv. 5. és 6. §-okban meghatározott felhatalmazás alapján kezel, nevezetesen az érintett hozzájárulásával, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdekében alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeknek érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjét, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az érintett kérelmére indult eljárásban, az annak lefolytatásához szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az Adatkezelő feladata gondoskodni.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv.6.§(5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e kritériumoknak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni a kezelésben lévő adatok minőségéről, így különösen azok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről.

IRÁNYITÁS ÉS FELÜGYELET

A jelen Szabályzatot Kovács Bettina egyéni vállalkozó hagyja jóvá és a cég iratőrzésének helyén tárolja. A Szabályzatot legalább félévente felül kell vizsgálni. A Szabályzatot valamennyi munkavállaló és ügyfél számára elérhető helyen kell tárolni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja;

Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összesége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatala, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan.

ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Kovács Bettina

Székhely: 7621 Pécs, Bástya u. 6

Adószám: 68651163-1-22

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 52051131

BEJELENTÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA

A belső adatvédelmi felelős a www.naih.hu oldalon, elektronikusan elérhető kitöltő program alkalmazásával készíti el a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába a bejelentéshez szükséges kérelmet, és a nyilvántartásba vett adatkezelések esetleges módosításit.

A bejelentést a belső adatvédelmi felelős elektronikusan, a kitöltő program segítségével küldi meg a Hatóság részére.

Nem kell bejelenteni az Infotv. 65. § (3) bekezdésében felsorolt adatkezeléseket, különösen ha az adatkezelés:

  1. az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban álló személyek adataira vonatkozik;
  2. az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik;
  3. a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira vonatkozik;
  4. a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve, hogy – törvényben meghatározottak szerint – az  adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik,
  5. a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra.

A kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.

A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.

A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.

A Hatóság az adatkezelést a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a nyomtatványban elkért adatokat.

Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.

Ha a kérelem olyan, az Adatkezelő ügyfelére vonatkozó adatkezelés nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésnél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek.

A jelen pontban tárgyalt adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a nyomtatvány szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók.

Az e pont szerinti adatkezelés nem kezdhető meg a nyilvántartásba vételről szóló határozat kézhezvétele előtt.

A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozata tartalmazza az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az Adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.

A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.

A bejelentett adatok megváltozása esetén az Adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül – elektronikusan – változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak.

AZ ADATOK TÁROLÁSA

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek – ideértve azon munkavállalókat is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattározás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flash (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesíti ügyfeleit. Az Infotv. 5 § (1) bekezdés a.) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján a regisztráló, adatkezeléssel érintett személy ( a továbbiakban: érintett) személyes adatainak felhasználására – előzetes tájékoztatást követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14 §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

Felhívjuk Kovács Bettina egyéni vállalkozó részére az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás

Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

AJÁNLATKÉRÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma ajánlatadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölés ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges  
speciális igények ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Az érintettek számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A regisztrációs adatbázis igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldal adatbázisba online módon regisztrál.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
adatkezelési hozzájárulás  

Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap. Az adatok módosítását és törlését levélben Kovács Bettina egyéni vállalkozó                                                                                 címen, 7621 Pécs, Bástya u. 6 lehet kezdeményezni.

HIRDETÉS MEGRENDELÉS

A hirdetés megrendelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán megrendelést ad fel a személyes adatinak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

hirdetés megrendelő név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
adószám megrendeléshez szükséges
számlázási név megrendeléshez szükséges
Számlázási cím megrendeléshez szükséges

Az adatkezelés célja:  Az érintett számára a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A megrendelés érvényességi idejének lejártáig.

PANASZKEZELÉS

A panasz kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában és adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV.tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre:  Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre:

panasz azonosító azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolttartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997 évi CLV törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében Kovács Bettina egyéni vállalkozó adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását ha azt a jogszabály  ki nem zárja az Adatkezelő székhelyének címére küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján..

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

AZ ÉRINTETT JOGAI 

Az Info tv. valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a törléshez való jog, az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás jog és a hatósághoz fordulás joga.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére Kovács Bettina egyéni vállalkozó mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtotta be.

HELYESBÍTÉS JOGA

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll.

ZÁRÁS ÉS MEGJELÖLÉS

 Kovács Bettina egyéni vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kovács Bettina egyéni vállalkozó megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Kovács Bettina egyéni vállalkozó a személyes adatot törli, ha kezelése    jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

TILTAKOZÁS JOGA

     Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes     adatok kezelése vagy továbbítsa kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi    kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

Kovács Bettina egyéni vállalkozó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Kovács Bettina egyéni vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendeli el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Kovács Bettina egyéni vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

     BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

     Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz

     fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül eljár.

      ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS   

      Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

      lehet élni:

      Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

      Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

      Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.

      Telefon: (06 1) 391 1400

      Fax: (06 1) 391 1410

      Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

      Honlap: http://www.naih.hu

      Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal,

      helyreigazítással elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével

      kapcsolatos jogainak esetén:

      Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

      Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25

      Telefon: (06 1) 457 7100

      Fax: (06 1) 356 5520

      Email: info@nmhh.hu

      Honlap: http://www.nmhh.hu

      Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság

      az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

      foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az eset

      esetben ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével

      vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett

      személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat

      követelhet.

   ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

   Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében

   megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja

   azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat-

   és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

   Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

   hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

  megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika

  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő és 

  Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag

  elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is)

  gondoskodik.

  Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor

  és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és

  több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a

  személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha az

  aránytalan nehézségeket jelentene.

  Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

  gondoskodik különösen:

  • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem)

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. 05. 25. napjától visszavonásig érvényes.